KLAUZUA INFORMACYJNA DLA PACJENTA (RODO)

Zgodnie z art.13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE-ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (Dz. Urz. UE L 119 poz. 1 z 04.05.2016 r. informuję , iż:

1).Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest NZOZ „DĄBIE” SP. z.o.o ul Gryfińska 2,70-806 Szczecin, NIP 9551996365, REGON 812083552, reprezentowana przez lek. med. Teresę Lach- Kierownika Przychodni z którymi można się skontaktować w następujący sposób:

-listownie na adres: NZOZ ‘’DĄBIE” SP. z o. o ul. Gryfińska 2, 70-806 Szczecin
-email; pmrdabie@nzozdabie.pl

2).Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych Agatę Banc , z którą można się skontaktować :

-pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na adres:
-NZOZ ‘’DABIE’’ SP.ZOO ul. Gryfińska 2, 70-806 Szczecin,
-lub email: abanc@iodo.szczecin.pl tel. +48 694 513 166

3).Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4).Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa do uzyskania danych osobowych i danych wrażliwych ( o stanie zdrowia, rozpoznaniu lub leczeniu) ( tj. Narodowy Fundusz Zdrowia, Powiatowy Państwowy Inspektorat Sanitarny, osoby wykonujące zawody medyczne ) oraz laboratoria, pracownie diagnostyczne, podmioty lecznicze, przedsiębiorstwa transportu sanitarnego, z którymi administrator posiada podpisanie umowy podwykonawstwa świadczonych usług medycznych.

5).Pani/Pana dane osobowe w formie dokumentacji medycznej przechowywane będą przez okres 20 lat.

6).Posiada Pani/Pana prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenie przetwarzania .

7). Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego , którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na tryb i sposób przetwarzania danych osobowych przez administratora, jeśli uzna Pan/Pani za uzasadnione, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. na adres Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) ul.Stawki 200-193 Warszawa. tel. 22 531 03 00, fax 22 531 03 01, email: kancelaria@puodo.gov.pl;

8.Podanie danych osobowych jest obligatoryjne i wynika z przepisów prawa tj. m. in. ustawy o działalności leczniczej, ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, a odmowa podania danych osobowych będzie skutkowała możliwością odstąpienia lub powstrzymania się od udzielenia świadczeń zdrowotnych, chyba że inne przepisy stanowią inaczej.

9). Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych odbiorcom w państwach trzecich oraz organizacjom międzynarodowym.

10). Administrator nie podejmuje czynności związanych ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji wobec danych osobowych, w tym o profilowaniu.